P35.JPG
Prashads Sepia
Sepia prashadi
Foto: V.Krautkrämer