P_23.JPG
Schwarzgrundel
Gobius niger
Foto: V.Krautkrämer